Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja SF1 Properties web stranice

Hvala Vam što ste posetili ovu web stranicu. Molimo da pažljivo pročitate Uslove i odredbe sadržane u ovom dokumentu, budući da svaka upotreba ove web stranice predstavlja prihvatanje Uslova i odredbi navedenih u ovom tekstu.

U okviru ove web stranice, upotreba reči „mi“, „nas“, „naš”, „naši“, „naših” i „SF1 Properties“ odnosi se na privredna društva  Astoria Properties doo Novi Sad i Brankov Business Centar doo Novi Sad, koje deluju u svoje ime i za svoj račun.

„Vi“ se odnosi na bilo koju osobu koja pristupa i/ili koristi ovu web stranicu.

 

Obaveštenje o privatnosti na web stranici

Svi lični podaci ili materijal poslati ovoj web stranici podležu uslovima navedenim u Politici privatnosti koja se nalazi na ovoj web stranici.

 

Tačnost, potpunost i pravovremenost informacija

Iako ulažemo sve razumne napore kako bismo obezbedili tačnost i potpunost informacija na ovoj web stranici, ne snosimo odgovornost u slučaju da informacije stavljene na raspolaganje putem ove web stranice nisu tačne ili potpune. Korišćenje i prihvatanje materijala i informacija na ovoj web stranici vršite na sopstvenu odgovornost. Saglasni ste da je Vaša odgovornost da nadgledate sve izmene materijala i informacija sadržanih na ovoj web stranici.

 

Prenos

Bilo koja nelična komunikacija ili materijal koji prenesete na ovu web stranicu putem elektronske pošte ili na drugi način, uključujući bilo koje podatke, pitanja, komentare, sugestije ili slično, jesu i biće tretirani kao nepoverljivi i nezaštićeni. Sve što prenesete ili objavite postaje neše vlasništvo i može se koristiti u bilo koju svrhu, uključujući ali ne ograničavajući se na reprodukciju, obelodanjivanje, prenos, publikaciju, emitovanje i objavljivanje. Pored toga, mi imamo slobodu da koristimo u bilo koju svrhu (uključujući ali ne ograničavajući se na razvoj i reklamiranje) bilo koje ideje, umetnička dela, pronalaske, razvoje, sugestije ili koncepte sadržane u bilo kakvoj komunikaciji koju pošaljete na ovu web stranicu. Svaka takva upotreba vršiće se bez plaćanja naknade strani koja šalje informacije. Slanjem informacija takođe garantujete da posedujete vlasnička prava na poslati materijal/sadržaj, da isti ne sadrži klevete i da upotreba od strane nas neće predstavljati povredu prava treće strane ili na drugi način predstavljati povredu bilo kojih važećih zakona sa naše strane. Slanjem bilo koje ideje, umetničkog dela, pronalaska, razvoja, sugestije ili koncepta dajete saglasnost za objavljivanje iste. Mi nismo u obavezi da koristimo i objavljujemo dobijene informacije.

 

Prava intelektualne svojine

Sva autorska prava, zaštitni znaci i druga prava intelektualne svojine u svim tekstovima, slikama i drugim materijalima na ovoj web stranici su naše vlasništvo ili su uključena uz dozvolu relevantnog vlasnika.

Dozvoljeno vam je da pregledate ovu web stranicu, reprodukujete njene delove štampanjem, preuzimanjem na hard disk ili u svrhu distribucije drugim pojedincima. Ovo može biti učinjeno pod uslovom da ne izvršite povredu svih oznaka autorskih prava i drugih vrsta vlasništva, kao i da takve reprodukcije sadrže zaštitni znak. Nikakva reprodukcija bilo kog dela ove web stranice ne može se prodavati niti distribuirati radi ostvarivanja poslovne dobiti, niti se može modifikovati ili inkorporisati u bilo koji drugi rad, publikaciju ili web stranicu.

Zaštitni znaci i logoi prikazani na ovoj web stranici su naše vlasništvo ili su uključena uz dozvolu relevantnog vlasnika. Ništa sadržano na ovoj web stranici neće se tumačiti kao dodeljivanje bilo kakve licence ili prava korišćenja bilo kog Zaštitnog znaka prikazanog na ovoj web stranici. Vaša upotreba/zloupotreba Zaštitnih znakova prikazanih na ovoj web stranici, ili bilo kog drugog sadržaja na ovoj web stranici strogo je zabranjena, osim kako je predviđeno ovim Uslovima. Takođe vas obaveštavamo da ćemo mi upotrebiti zakonom dozvoljna sredstva radi dalje zaštite svog zakonskog prava intelektualne svojine.

 

Veze ka drugim web stranicama

Veze na ovoj web stranici mogu vas odvesti izvan naše mreže i sistema, a mi ne snosimo nikakvu odgovornost za sadržaj, tačnost ili funkciju takvih drugih web stranica trećih lica. Veze se postavljaju u dobroj veri i ne možemo se smatrati odgovornim za bilo kakve naknadne izmene drugih web stranica od strane trećih lica prema kojima smo postavili vezu. Uključivanje bilo kakve veze prema drugim web stranicama ne podrazumeva prihvatanje sa naše strane. Preporučujemo Vam da proučite i pažljivo pročitate izjave o pravima i privatnosti na svim drugim web stranicama koje posetite.

 

Garancije i odricanja od odgovornosti

Korišćenje ove web stranice vršite na sopstvenu i isključivu odgovornost.

Korišćenje ove web stranice vam je omogućeno na „kako jeste“ i „kako je dostupno“ osnovi, te shodno tome, ne dajemo nikakve garancije bilo koje vrste, bilo izričite, implicitne, zakonske ili druge (uključujući implicitne garancije zadovoljavajućeg kvaliteta i pogodnosti za određenu svrhu) uključujući garancije ili tvrdnje da će materijal na ovoj web stranici biti potpun, tačan, pouzdan, blagovremen, bez povrede trećih strana, da će pristup ovoj web stranici biti bez prekida ili bez grešaka ili bez virusa, da će ova web stranica biti bezbedna, da su bilo koji savet ili mišljenje dobijeni od nas putem ove web stranice tačni ili da se na njih može osloniti, te se shodno navedenom izričito odričemo bilo kakvih tvrdnji ili garancija ili odgovornosti u vezi sa istim.

Imajte na umu da određene jurisdikcije možda ne dozvoljavaju izuzeća implicitnih garancija, te se neki od ovih izuzetaka možda ne odnose na Vas. Proverite lokalne zakone.

Mi zadržavamo pravo ograničenja, suspenzije, ili prekida, bez obaveštenja, Vašeg pristupa ovoj web stranici ili bilo kojoj funkciji ove web stranice ili bilo kojoj funkciji ili delu iste u bilo kom trenutku.

 

Isključenje odgovornosti

MI  i/ili bilo koja druga strana koja učestvuje u kreiranju, proizvodnji ili isporuci ove web stranice u naše ime neće snositi nikakvu odgovornost za bilo kakve direktne, slučajne, posledične, indirektne, posebne ili kaznene štete, troškove, gubitke ili odgovornosti koje na bilo koji način proiziđu iz Vašeg pristupa, korišćenja, nemogućnosti korišćenja, promene u sadržaju ove web stranice ili iz bilo koje druge web stranice kojoj pristupite putem veze sa ove web stranice ili u meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon, iz bilo kojih radnji koje preduzmemo ili ne preduzmemo, kao rezultat bilo koje elektronske pošte koju nam pošaljete.

 

Svi materijali na ovoj web stranici mogu biti promenjeni bez prethodne najave.

Mi ne prihvatamo odgovornost za bilo kakav gubitak usled virusa koji mogu zaraziti Vaš kompjuter ili bilo koju drugu imovinu kroz upotrebu, pristup ili preuzimanje bilo kakvog materijala sa ove web stranice. Ako se odlučite da preuzimete materijal sa ove web stranice, činite to na sopstvenu odgovornost. 

U najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, izričito se odričete svih žalbi protiv nas, naših službenika, direktora, zaposlenih, dobavljača i programera, a koje mogu nastati u vezi sa Vašom upotrebom ove web stranice ili pristupom istoj.

 

Zabranjena aktivnost

Zabranjene su bilo koje radnje koje mi po sopstvenom nahođenju možemo smatrati neprimerenim i/ili koje će biti ocenjene kao nezakonito delo ili su zabranjene bilo kojim zakonom primenjivim na ovu web stranicu uključujući, ali ne ograničavajući se na: 

- Svaku radnju koja predstavlja povredu privatnosti (uključujući postavljanje privatnih informacija bez pristanka pojedinca) ili bilo kog drugog prava pojedinca. 
- Korišćenje ove web stranice radi optužbe ili klevetu protiv nas, njenih zaposlenih   ili drugih lica ili bilo koje delovanje koje ugrožava naš ugled. 

  • Svako delo koje bi predstavljalo povredu bilo privatnosti (uključujući postavljanje ličnih informacija bez saglasnost dotičnog lica) ili bilo kojih drugih zakonskih prava lica

  • Postavljanje datoteka koje sadrže viruse, a koji mogu dovesti do oštećenja naše imovine ili imovine drugih lica.

  • Objavljivanje ili prosleđivanje bilo kakvog neovlašćenog materijala na ovu web stranicu, uključujući ali ne ograničavajući se na materijal koji prema našem mišljenju može dovesti do neprijatnosti, štete ili povrede Sistema ili naše bezbednosne mreže ili trećeg lica, kao i klevetnične, rasističke, opscene, preteće, pornografske ili druge nezakonite materijale.

    Saglasni ste da će svi sporovi i tužbe koje proizilaze iz upotrebe ove web stranice biti regulisani zakonom Srbije i spadati pod isključivu nadležnost sudova u Novom Sadu, Srbija.

 

Ažuriranje pravnog obaveštenja

Zadržavamo pravo na izmene ovih uslova bez prethodnog obaveštavanja. Prilikom posete ove web stranice možete proveriti trenutno važeće uslove.